สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
เลขที่ 6 สุขุมวิท ซอย 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
02 2294611-28
pda@pda.or.th

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517  เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมและดูงาน

จากประสบการณ์มากว่า 40 ปี ที่สมาคมพัฒนาประชากรได้เรียนรู้จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่มีรูปแบบการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท บริเวณชายแดน ภูเขาสูงจนถึงประชาชนริมฝั่งทะเล และบนเกาะ ทำให้สมาคมฯทราบถึงเงื่อนไขของการทำงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สิ่งที่สำคัญหรือหัวใจของการทำงานพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือ การสร้าง “อาวุธทางปัญญา” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เขาสามารถรู้จัก คิดวิเคราะห์และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิถีการดำรงชีวิตของตนเองในแต่ละภูมิภาค ต่อไป
เพื่อให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ของสมาคมฯ ขยายผลไปสู่การรังสรรค์สังคมต่อไป สมาคมฯ จึงได้จัดทำเป็นหลักสูตรผ่านการอบรม ดูงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดค่าย ฯ ให้แก่หน่วยงาน ชุมชน และผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน

โครงการปัจจุบัน

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม ลาดหลุมแก้ว
เอกสารเผยแพร่

วารสารคิดนอกกรอบ

newsletter-13

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงการและผลงาน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการ อย่างต่อเนื่อง

35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม
35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม