สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Population and Community Development Association (PDA)


... องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ที่มุ่งให้โอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ในการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ...

Go Further Innovator Scholarship 2017

ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ
"ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน"
ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovator ปี 2017
รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท ( 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท (19 รางวัล)
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560
จดหมายเชิญร่วมประกวด : ดาวน์โหลด
ใบสมัครส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการ : ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ : ดาวน์โหลด


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณสุดาพร(หล่าน) ไชยสาร
โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616
มือถือ 089-891-8710 โทรสาร 0-2158-6141
Email : event@tvburabha.com

โครงการเพื่อการพัฒนา

Card image cap

โครงการวางแผนครอบครัวและการสาธารณะสุข

นับย้อนไปในอดีตเมื่อ 36 ปีที่แล้ว ในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2517 โครงการวางแผนครอบครัวชุมชน ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการให้บริการโดยอาสาสมัครในชุมชน หรือระบบชุมชนช่วยชุมชน (Community-Based Distribution System) ด้วยเงินสนับสนุนก้อนแรก จำนวน US$ 2,000 (เกือบ 50,000 บาท ในเวลานั้น) และต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation – IPPF) เพื่อดำเนินการงานวางแผนครอบครัวชุมชน โดยได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่แรก

รายละเอียด
Card image cap

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

หลังจากที่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอดส์รายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2527 โครงการแรกที่สมาคมฯ ดำเนินการมีชื่อว่า Operation Research Into IEC Strategies for STD’s Prevention ซึ่งเป็นโครงการ 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจาก URC (เมื่อ ปี พ.ศ. 2530) กลุ่มเป้าหมายคือ หญิงและชายขายบริการ นักเรียนอาชีวะในกรุงเทพฯ ต่อมาสมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ และการป้องกัน HIV/AIDS จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 91 โครงการ

รายละเอียด
Card image cap

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยระยะแรกของการดำเนินงานจะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้ขยายงานพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชนไปทุกภาคของประเทศ จากการดำเนินงานของสมาคมฯ ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้การดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชนของสมาคมฯ ได้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มาศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งยังได้รับการยอมรับจาก World Bank อีกด้วย

รายละเอียด
Card image cap

โครงการการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

ในช่วงปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ.2533 สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งลี้ภัยสงครามและความวุ่นวายในประเทศของตนมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทยซึ่งค่ายผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทยเหล่านี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย และ United Nation High Commissioner for the Refugee – UNHCR ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว สมาคมฯ ได้ตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมามีชื่อว่า สำนักงานบริการสาธารณภัยชุมชน (Community - Based Emergency Relief Service - CBERS)

รายละเอียด
Card image cap

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี เริ่มเดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี รับผิดชอบการปฏิบัติงานศูนย์ฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 75 หมู่ที่ 7 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโครงการฯ และเป็นสถานที่สาธิตฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ให้การศึกษาดูงานแก่ผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสมาชิกโครงการได้ผลิตขึ้น

รายละเอียด
Card image cap

การฝึกอบรมนานาชาติ

ศูนย์พัฒนาประชากรและชุมชนแห่งเอเซีย (ACPD) ได้เริ่มจัดการอบรมขึ้นครั้งแรกในปี 2522 โดยเป็นหลักสูตรระยะเวลา 2 สัปดาห์ ชื่อ “International Training Program on Development and Management of Community- Based Family Planning, Health and Development Programs” มีผู้เข้าอบรมระดับผู้บริหารด้านการวางแผนครอบครัวจากประเทศต่างๆ เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 61 คน จาก 13 ประเทศ อาทิ เคนยา ซูดาน อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา เกาหลี บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อียิปต์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย เป็นการอบรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูล และประสบการณ์เรื่องการวางแผนครอบครัวชุมชน การพัฒนาชนบท และการส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด
Card image cap

โครงการการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

การส่งเสริมประชาธิปไตยในระยะแรกสมาคมฯ มีรถประชาธิปไตยเคลื่อนที่เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ ซึ่งหลังจากการเปิดตัวรถประชาธิปไตยเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542 มีหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจติดต่อมายังสมาคมฯ เพื่อให้จัดแสดงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับให้สนใจและร่วมรับผิดชอบกับสังคม

รายละเอียด
Card image cap

โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท

Rural Small Scale Industry Development Company Limited (RSSI)

เป็นโครงการที่สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชิญให้หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ขยายการผลิตออกไปสู่ชนบท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ราษฎรสามารถดำเนินการผลิต หรือมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มราษฎรและเศรษฐกิจของชุมชนในชนบท ส่งผลให้หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียด
Card image cap

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

Village Development Partnership (VDP)

เป็นโครงการพัฒนาแบบองค์รวมในระดับหมู่บ้านเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่การแก้ที่ปลายเหตุด้วยวิธีการช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีเก่าๆ ที่ไม่ได้ผล สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชื่อว่าสิ่งที่จะสามารถขจัดความยากจนได้ คือ การเปลี่ยนจากความช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ไปสู่การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีทักษะในการทำธุรกิจ โดยใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของโครงการของชาวบ้าน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ระดมความร่วมมือจากชาวบ้านในการวางแผน การดำเนินโครงการ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล

รายละเอียด
a