สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
Population and Community Development Association (PDA)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2517  เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทและเขตเมือง และได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

Go Further Innovator Scholarship 2018

“ไอเดียพลิกชีวิต ให้ความคิด พาคุณไปได้ไกลกว่า” Go Further Innovator Scholarship 2018 ส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ROAD SAFETY” เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ชิงทุนการศึกษารวม 650,000 บาท

โครงการและผลงาน

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการต่างๆ มามากกว่า 300 โครงการ อย่างต่อเนื่อง

35 โครงการ
การวางแผนครอบครัวและสาธารณสุข
27 โครงการ
การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
18 โครงการ
การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
35 โครงการ
การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
27 โครงการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
18 โครงการ
การฝึกอบรมนานาชาติ
35 โครงการ
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
27 โครงการ
การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
18 โครงการ
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
35 โครงการ
การสร้างจิตสาธารณะ
27 โครงการ
การศึกษาวิจัยและประเมินผล
18 โครงการ
การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
35 โครงการ
ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
27 โครงการ
การเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม