หลักการดำเนินโครงการ  

                           

บ้านดินอัด  
ทุนการศึกษา  
อาหารกลางวัน  
Lighthouse  
สร้างป่าสร้างงาน  
สิ่งแวดล้อมชุมชน  
ส่งเสริมประชาธิปไตย  
 
 หน้าแรก  ท่องเที่ยว  ห้องพัก  ร้านอาหาร  แผนที่  สาระน่ารู้
 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

         โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในระดับหมู่บ้านด้านการบริหารจัดการ กระตุ้นให้เกิดองค์การ
บริหารส่วนตำบล (เยาวชน) รวมถึงการส่งเสริมให้สตรี เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบล นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับนักเรียนและชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ดำเนินการ โดยใช้รถประชาธิปไตย
เคลื่อนที่ พร้อมทั้งชุดนิทรรศการออกไปตามโรงเรียนต่างๆ

         ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้สามารถสรุปผลได้ดังนี้

  • ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเยาวชนขึ้น ใน 2 ตำบล จำนวน 76 คน
  • ให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยกับนักเรียน จำนวน 42 โรงเรียน รวม 11,172 คน ใน 8 อำเภอ