หน้าแรก ดาวน์โหลด ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา พื้นที่ดำเนินการ CHECKM@IL Language   
     
 
 
ใหม่ ...
CSR Study Trip
รางวัลมีชัย วีระไวทยะฯ
 
โครงการ ...
 การวางแผนครอบครัวและการสาธารณสุข
 การรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
 การสร้างรายได้ และขจัดความยากจน
 การพัฒนาแหล่งน้ำและสุขาภิบาลชุมชน
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การสร้างจิตสาธารณะ ห้องสมุดของเล่นประจำหมู่บ้าน
 การพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษา
 ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเอกชน - โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
 การบรรเทาสาธารณภัยชุมชน
 การฝึกอบรม การเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์ และผลงานด้านวิชาการ
 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน

 

Best view with IE 7 or higher

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : เม.ย. 2555

โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

     โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน หรือ Village Development Partnership (VDP) เป็นโครงการพัฒนาแบบองค์รวมในระดับหมู่บ้านเพื่อขจัดปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่การแก้ที่ปลายเหตุด้วยวิธีการช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีเก่าๆ ที่ไม่ได้ผล สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชื่อว่าสิ่งที่จะสามารถขจัดความยากจนได้ คือ การเปลี่ยนจากความช่วยเหลือแบบสังคมสงเคราะห์ไปสู่การส่งเสริมให้ชาวบ้านมีทักษะในการทำธุรกิจ โดยใช้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของโครงการของชาวบ้าน ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ระดมความร่วมมือจากชาวบ้านในการวางแผน การดำเนินโครงการ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล

     โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน สามารถสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างหมู่บ้านในชนบทกับผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งอาจเป็นบุคคล ครอบครัว องค์กร หรือบริษัทธุรกิจต่างๆ ซึ่งโครงสร้างของโครงการจะช่วยให้บริษัทที่มีแนวคิดในการทำกิจกรรม เพื่อสังคม หรือ CSR- Coperate Social Responsibility สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทตามนโยบาย ทรัพยากร และความสามารถของบริษัท ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนทั้งในรูปของเงินทุน ความเชี่ยวชาญ และทักษะต่างๆ เพื่อช่วยให้ชาวบ้านริเริ่มธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจชุมชนได้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาชนบท และเป็นการรวมความเชี่ยวชาญทางการประกอบธุรกิจของบริษัท และการพัฒนาชนบทของสมาคมฯ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผลของการร่วมมือกันนี้ จะแผ่ขยายออกไปถึงการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับประเทศได้ในที่สุด

วิธีการดำเนินโครงการฯ
     1. การเตรียมชุมชน พัฒนาองค์กรชาวบ้าน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
          1.1 การคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ
          1.2 การประชุมชี้แจงโครงการฯ
          1.3 การจัดตั้งองค์กรชาวบ้านและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
                1.3.1 การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน
               1.3.2 การประเมินความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือ Community Needs Assessment (CNA)
               1.3.3 การทัศนศึกษาดูงาน (Eye- Opener Study Tour)
               1.3.4 การปรับแผนการดำเนินงาน หลังจากที่ได้เรียนรู้ความคิดและกิจกรรมใหม่ๆ จากการทัศนศึกษาแล้ว

     2. การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
          2.1 การปลูกต้นไม้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนจัดตั้งธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
          2.3 การดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน
               2.3.1 การพัฒนาด้านสังคม
               2.3.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
               2.3.3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งน้ำ
               2.3.4 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
               2.3.5 การพัฒนาด้านการศึกษา

การติดตามและประเมินผล
     เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานโครงการ VDP เป็นไปตามขั้นตอนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของศูนย์ฯ/ สมาคมฯ สาขา จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานเสนอบริษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่ได้ตกลงไว้

การประเมินผลกิจกรรมต่างๆ
      สมาคมฯ มีการใช้เครื่องมือหลากหลายในการประเมินผลโครงการฯ หนึ่งในนั้นคือ “บันไดคุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินตนเอง ชาวบ้านจะให้คะแนนจาก 1 (ต่ำสุด) ถึง 10 (สูงสุด) ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ คุณภาพชีวิตโดยรวม สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ใน 3 ระยะ คือ อดีต (ก่อนเริ่มโครงการ) ปัจจุบัน (หลังเริ่มโครงการไประยะหนึ่ง) และอนาคต (เมื่อสิ้นสุดโครงการ) การประเมินโดยวิธีบันไดคุณภาพชีวิตจะทำทุก 2 ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนา อุปสรรค ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินโครงการ และเพื่อให้สามารถปรับแผนพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในขณะนั้น

ผลที่ได้รับ
     ผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินโครงการฯ คือการที่ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้ มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ชาวบ้านสามารถริเริ่มและดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาต่างๆ โดยระบุปัญหา และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ด้วนตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน มีผลประกอบการเติบโตขึ้น และคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน ชาวบ้านมีศักยภาพในการหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว และมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาหมู่บ้านของตนอย่างเป็นระบบ เยาวชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีอัตราการย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำในเมืองใหญ่ลดลง ชาวบ้านปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการเป็นเพียงผู้รับและพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐและการบริจาค เป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านด้วยตนเอง

การมีส่วนร่วมในโครงการ VDP ของบริษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ
     บริษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ สามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการพัฒนาของโครงการ VDP โดยอาจเริ่มต้นที่การประเมินความต้องการของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การเตรียมความพร้อมชาวบ้าน การอบรมให้ความรู้ทักษะด้านต่างๆ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของบริษัทจะช่วยให้บริษัทและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนามากขึ้น และสามารถช่วยเสาะหาทรัพยากรเพื่อช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น

ตัวอย่างของกิจกรรมในโครงการ VDP ที่บริษัทผู้สนับสนุนโครงการฯ มีส่วนร่วม ได้แก่
1. การสร้างแนวคิด วิธีการ และให้คำแนะนำในการริเริ่มและประกอบธุรกิจแก่ชาวบ้านและกลุ่มอาชีพ
2. อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านในการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการกองทุน ฯลฯ เพื่อช่วยเสริมทักษะ
3. อบรมให้ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพเยาวชนในเรื่องต่างๆ เช่น การริเริ่มและประกอบธุรกิจ การตลาด การทำบัญชี รวมไปถึงการเขียนโครงการ การเสนอโครงการอย่างมืออาชีพ การสื่อสาร การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การศึกษา การป้องกันยาเสพติด ความรู้เรื่องโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหลักประชาธิปไตย เป็นต้น
4. ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านโดยทั่วไป เช่น การปลูกต้นไม้ การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น